Dr. dr. KHALID SALEH, Sp.PD-KKV, FINASIM, M.Kes
Penyakit Dalam