Dr. dr. FARIDA TABRI, Sp.KK(K)
Spesialis - Kulit Kelamin