dr. JAINAL ARIFIN, Sp.OT(K), Spine
Orthopaedi dan Traumatologi